علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجوىان و فارغ التحصىلان ورودى 96.97

با سلام و احترام خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تکمىل پرسشنامه ى بررسى سىىماى زندگى دانشجوىان از طرىق لىنک ذىل اقدام فرماىىد.

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi

 

تارىخ انتخاب واحد  نىمسال دوم سال تحصىلى 1402-1401 از تارىخ 1401/11/08 لغاىت 1401/11/11 انجام خواهد شد.

(تاریخ درخواست برای تمدید سنوات تحصیلی نیم سال دوم 1402-1401 از تاریخ 1401/10/17 لغایت 1401/10/21 می باشد.)